Algemene Voorwaarden

powershop stihl

Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden, opgenomen in bijgevoegd document dewelke integraal deel uitmaakt van de overeenkomst en waarvan de Koper verklaart de inhoud volledig te kennen en te aanvaarden. Door ondertekening van deze Overeenkomst doet de Koper uitdrukkelijk afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden. Het vermelden van de algemene voorwaarden van de Koper, in eender welke communicatie uitwisseling tussen partijen, doet hieraan geen afbreuk en impliceert onder geen enkel beding de impliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Koper door de Verkoper.

Voorrangsregeling

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons te presteren leveringen en diensten en hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende bestelvoorwaarden van de koper. Afwijkende bedingingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor Powershop Stihl wanneer ze schriftelijk aanvaard werden. Door bestelling verklaart de koper automatisch kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. Het feit dat de koper de algemene voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

Powershop Stihl is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wij­zigingen treden in op het aangegeven ogenblik, ten vroegste 30 dagen na bekendmaking op de website www.powershopstihl.be. Voor zover de eindklant de voorgesteld wijzigingen niet aanvaardt, volstaat een eenvoudige kennisgeving bij aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na kennisname ervan, hetzij via de website, hetzij na aanvaarding van de eerste factuur waarop de wijzigingen worden toegepast. In voorkomend geval eindigt de overeenkomst 30 dagen na verzending van het aangetekend schrijven.

Offertes – Bestekken – Bestellingen

Voor alle bestellingen worden de op de dag der levering van de goederen geldende prijzen aangerekend. Alle offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend en steeds voor herziening vatbaar, ook indien zij door een vertegenwoordiger van Powershop Stihl werden genoteerd. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst door de koper.

Zekerheden

Powershop Stihl behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen als waarborg voor de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper. Powershop Stihl is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annu­leren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd haar recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

Facturen - Betalingen

Alle betalingen geschieden uitsluitend op de maatschappelijke zetel of op de bankrekening van Powershop Stihl. Betaling moet plaatsvinden op 30 dagen na de factuurdatum, behoudens anderslui­dende overeenkomst. Powershop Stihl behoudt zich echter steeds het recht voor om tegen contante betaling of onder rembours te leveren. Een andere wijze van betaling in het verleden brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien. Het trekken van wisselbrieven of anders verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op deze verkoopsvoorwaarden. Alle kosten veroorzaakt door de uitgifte of de verdiscontering van wisselbrieven zijn ten laste van de koper.

Het bedrag van de facturen zal bij gebreke aan betaling op de vervaldag, en ongeacht de al dan niet gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, verhoogd worden met 15 % van het factuurbedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met minimum van € 50 ten titel van vaststaande en onherleidbare schadevergoeding. Tevens zal bij niet-betaling op de vervaldag een verwijlintrest van 20 % per jaar verschuldigd zijn, even­eens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Telkens bij verkeerd doorgegeven informatie door de klant, Powershop Stihl extra kosten dient te maken zoals tijdverspilling, vervoer, ... zullen deze ver­haald worden op de klant.

De eindklant verbindt er zich toe elke adreswijziging schriftelijk aan Powershop Stihl mee te delen. Bij gebreke aan dergelijke mededeling geschiedt elke melding aan het thans opgegeven adres van de eindklant rechtmatig.

Klachten

Om geldig te zijn moet iedere klacht ons bereiken binnen de acht dagen na de afgifte van de goederen. Zij moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. Zij zal zonder gevolg gelaten worden indien zij betrekking heeft op de hoeveelheden, de aard van de goederen, enz. waarover de cliënt zich rekenschap heeft moeten en kunnen geven op het ogenblik der aanvaarding. Iedere terugzending die niet toegelaten werd zal geweigerd worden.

Uitdrukkelijk ontbindend beding

Powershop Stihl behoudt zich het recht voor elke verkoop ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ongeacht de reden of omstandigheden die Powershop Stihl kan benadelen. Indien Powershop Stihl van dit recht gebruik maakt zal de verkoopsovereenkomst van rechtswege zijn ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe aan de koper wordt gericht en zal Powershop Stihl gerechtigd zijn de geleverde goederen op te halen of terug te vorderen. De voorschotten blijven door Powershop Stihl verworven ten titel van schadevergoeding voor de wederverkoop, ongeacht het recht een bijkomende schadevergoeding te vorderen.
​​​​​​​
Indien de koper de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, en de fabrikant stemt ermee in het product terug te nemen, verbindt de koper zich ertoe een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het totaalbedrag van het contract te betalen. Bij niet courante bestellingen of als de fabrikant de terugname weigert, is de koper verplicht de bestelling te aanvaarden.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de verkochte goederen blijft Powershop Stihl voorbehouden tot op het ogen­blik van de volledige vereffening van de vorderingen. Zolang dit niet het geval is, is het de koper verboden de goederen te vervreemden, te verpanden, uit te lenen of er op één of andere wijze over te beschikken. De koper draagt niettemin all risico’s inzake verlies of beschadiging van de goederen, ongeacht de oorzaak. Zolang de koopprijs niet volledig betaald is, verbindt de koper zich ertoe het goed ter beschikking te houden van Powershop Stihl in volmaakte staat van onderhoud. Ingeval van dreigend faillissement van de koper alsook bij inbeslagname of bij iedere waardevermindering van het goed, moet de koper Powershop Stihl schriftelijk inlichten binnen de 24 uur.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Powershop Stihl bevoegd, naar keuze van Powershop Stihl voor wat betreft het kanton. Enkel het Belgische Recht is van toepassing.

Leveringen

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en kunnen Powershop Stihl niet verbinden.

Garantie

De garantievoorwaarden die Powershop Stihl biedt aan zijn klanten zijn, tenzij anders vermeld, uit­sluitend de voorwaarden van de fabrikant van de apparatuur. Deze voorwaarden zijn door de klant gekend of kunnen op aanvraag bekomen worden. Bij betwis­ting van de garantievoorwaarden van de fabrikant kan Powershop Stihl niet in gebreke gesteld worden.

Extra garantiemogelijkheden door registratie bij be­paalde merken moet door de klant zelf gebeuren via de kanalen (schriftelijk, per e-mail, via website, …) aange­boden door het aangekochte merk.

De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastge­steld en begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument. De garantieperiode bij verkoop aan een consument voor gebruik voor privédoeleinden is 24 maanden. Voor aankoop met beroepsmatige doeleinden of dergelijke geldt de wettelijke garantieperiode van 12 maanden. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant. Bij herstellingen geldt een garantie van 6 maanden op de onderdelen. Dit geldt niet voor andere defecten.

Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs, het kasticket, de leveringbon of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.​​​​​​​

Uitsluitingen: De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht of gebrekkig onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, voor delen die aan een slijtage door gebruik of andere natuurlijke slijtage onderhevig zijn alsook defecten aan het gereedschap, die terug te voeren zijn op slijtage door gebruik of natuurlijke slijtage. Defecten die veroorzaakt worden door uitbreiding, aanpassingen of veranderingen aan het toestel. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde.

Ruil/retour

Ruil of retour van goederen kan enkel binnen de 14 dagen na aankoop op vertoon van een geldig aankoopbewijs, kasticket, leverbon of factuur. Dit voor goederen in ongebruikte staat, in de originele en onbeschadigde verpakking en enkel voor stock artikelen. Uitgesloten zijn alle artikelen op bestelling, maatwerk, batterijen, lam­pen en onderdelen. Powershop Stihl behoudt het recht om 15% van het aankoopbedrag in te houden voor de extra administratiekosten.

Privacy

De eindklant geeft toelating aan Powershop Stihl tot het opslaan en bewaren van de verstrekte gegevens met het oog op de uitvoering van de dienstverlening in het kader van deze overeenkomst. De eindklant geeft ook toelating aan Powershop Stihl tot het gebruik van deze gegevens voor promotionele doeleinden die uitsluitend betrekking hebben op de producten en diensten van Powershop Stihl. Een uitgebreide privacyverklaring kan worden na­gelezen op de website www.powershopstihl.be.
​​​​​​​
Uw persoonsgegevens worden door groep Gouverneur Verwilghensingel 38 B-3500 Hasselt - verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Voor verdere informatie, vragen of op­merkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht via info@stihlpowershop.be.

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Laatste NIeuws

In de kijker

Contacteer ons

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons een bericht. We helpen u graag verder.

Contacteer ons